Regulamin przewody.com.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
przewody.com.pl
Portal prowadzony przez spółkę Przewody.com.pl zarejestrowaną w Polsce, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Szubińska 17.
Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o przewody.com.pl, należy przez to rozumieć również Przewody.com.pl, nazywaną również giełdą internetową, serwisem giełdowym.
przewody.com.pl został stworzony z myślą o producentach i dystrybutorach posiadających określony asortyment w stałej ofercie. Użytkownicy portalu mają możliwość dodawania informacji o firmie i szczegółowego opisu asortymentu, który oferują. Ideą przewody.com.pl jest stworzenie bazy produktowej będącej kompleksową informacją dla potencjalnego nabywcy.
Towar / oferta
Rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem oferty, zgodnie z Regulaminem.
Użytkownik
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez przewody.com.pl i może korzystać z portalu zarówno jako nabywca jak i sprzedawca.
Sprzedający
Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary w ramach przewody.com.pl, niezależnie od rodzaju oferty.
Kupujący
Użytkownik chcący dokonać określonego zakupu rzeczy lub usługi w ramach przewody.com.pl, niezależnie od rodzaju oferty.
Konto
Prowadzone dla Użytkownika przewody.com.pl pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach przewody.com.pl.
Rejestracja
Procedura zakładania Konta.
Regulamin
Niniejszy Regulamin Przewody.com.pl

2. Warunki korzystania

 • 2.1.

  Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 • 2.2.

  Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, pełnego adresu kontaktowego wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w przewody.com.pl (login) oraz hasła (Konta Prywatne). Osoby fizyczne korzystające z przewody.com.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane są również podać nazwę (firmę), pod którą prowadzą działalność gospodarczą.

 • 2.3.

  Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2.1., a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w przewody.com.pl, może dokonać osoba, która jest upoważniona do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, pełnej nazwy (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz adresu jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), nazwy, pod którą podmiot ten zamierza występować w przewody.com.pl (login) oraz hasła. Użytkownik zobowiązany jest zaznaczyć przy rejestracji, zgodnie z prawdą rodzaj podmiotu rejestrowanego tj. „Osoba Prywatna” lub „ Firma”. Rejestracja nowego użytkownika jest bezpłatna, pozwala ona na dodawanie ofert produktowych oraz korzystanie z wewnętrznego komunikatora. W celu dokonania rejestracji, należy wypełnić formularz rejestracyjny, a następnie wybrać nazwę użytkownika oraz hasło dostępu.

 • 2.4.

  Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a przewody.com.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez przewody.com.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.

 • 2.5.

  Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność łamiącą regulamin w ramach przewody.com.pl oraz w przypadkach uzasadnionych prawnie.

 • 2.6.

  Przewody.com.pl może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z przewody.com.pl przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w art. 2.2. i 2.3.

 • 2.7.

  W wyniku prawidłowej Rejestracji w przewody.com.pl tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w przewody.com.pl nazwy i hasła (logowanie).

 • 2.8.

  Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie przewody.com.pl. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w art. 2.2. i 2.3., w trakcie korzystania z usług przewody.com.pl, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.

 • 2.9.

  Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

  Niedopuszczalne jest w szczególności:
  wykorzystywania Konta do wygłaszania pomówień,
  składanie fałszywych lub nielegalnych ofert,
  ukrywanie się pod innym kontem, ukrywając wszelkie nielegalne działania w ramach przewody.com.pl,
  używanie Kont do nieuczciwego postępowania.
 • 2.10.

  W przypadku naruszenia regulaminu przez użytkownika operator serwisu przewody.com.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia jego konta. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane kontaktowe, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych kontaktowych, w trakcie korzystania z usług przewody.com.pl.
  Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Przewody.com.pl Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez strony internetowe Przewody.com.pl Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych. Przewody.com.pl może odmówić usunięcia danych osobowych w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.

 • 2.11.

  Rejestracja na przewody.com.pl wymaga wprowadzenia pełnych danych teleadresowych ( ulica, telefon, fax, WWW, osoba kontaktowa). Wszystkie w/w dane zostaną udostępnione użytkownikom portalu przez osobę zakładającą konto.
  Użytkownikowi zostaną udostępnione dane teleadresowe wszystkich użytkowników portalu. Użytkownik ten ma prawo do komunikowania się z resztą użytkowników zarówno poprzez ujawnione dane teleadresowe jak i za pomocą wiadomości wewnętrznych.

 • 2.12.

  Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie upoważnionym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

 • 2.13.

  Użytkownik korzystający z przewody.com.pl, akceptując tym samym regulamin przewody.com.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, wyraża zgodę na przetwarzanie danych dotyczących korzystania z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Przewody.com.pl, wyrażam zgodę na publiczne udostępnianie danych osobowych w katalogu firm przez Przewody.com.pl z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Szubińska 17, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Przewody.com.pl oraz innych osób. Przewody.com.pl informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Komentarze i opinie użytkowników

 • 3.1.

  Przewody.com.pl udostępnia swoim użytkownikom możliwość bezpłatnego uczestniczenia w dodawaniu komentarzy i opinii w celu wymiany informacji.

 • 3.2.

  Dostęp do wypowiedzi posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.

 • 3.3.

  Użytkownik Przewody.com.pl publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Przewody.com.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników.

 • 3.4.

  Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników komentarzy i opinii sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszających prawa i dobre imię innych osób i instytucji, czy też propagujących przemoc, w tym treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników przekazów reklamowych.

 • 3.5.

  Przewody.com.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 3.4. niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 3.4. regulaminu.

 • 3.6.

  Użytkownik Przewody.com.pl zamieszczający komentarze i opinie o których mowa w pkt. 3.4., może ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną. Przewody.com.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Forum oraz adresów IP z jakich nastąpiło połączenie z serwerem portalu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą. Na wyraźne pisemne żądanie Przewody.com.pl może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane osób publikujących opinie i komentarze, sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 • 3.7.

  Użytkownik dodając komentarz i opinię tym samym wyraża zgodę na umieszczenie komentarzy i opinii lub jej fragmentów w innych publikacjach portalu.

 • 3.8.

  Przewody.com.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości dodawania komentarzy i opinii bez podawania przyczyn takiego działania.

 • 3.9.

  Pod terminem wypowiedzi i komentarze użytkowników rozumiemy wszystkie formy aktywności użytkownika, dodawanie opinii na forum, komentowanie artykułów, zarówno jako zarejestrowany użytkownik jak i z konta gościa.

II. OFERTY I USŁUGI

4. Dodawanie ofert

 • 4.1.

  Dodawanie ofert jest bezpłatne i możliwe za pomocą linku Dodaj ofertę. Wszystkie nowo dodane oferty będą przesyłane do moderacji, a następnie prezentowane w wybranych przez użytkownika kategoriach.

 • 4.2.

  Oferty zgłoszone do niewłaściwej kategorii lub niewłaściwie wprowadzone zostaną odesłane do użytkownika z prośbą o ich korektę, natomiast oferty zawierające treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające prawa Przewody.com.pl lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego zostaną usunięte.

 • 4.3.

  Użytkownik może wyróżnić (wypromować) swoje oferty wraz z firmą za zakupione punkty. Przy zakupie punktów istnieje możliwość wyboru płatności kartą płatniczą (zostaniesz przekierowany na stronę firmy eCard S.A. - naszego pośrednika w płatnościach elektronicznych), e-przelewem (zostaniesz przekierowany na stronę firmy eCard S.A. - naszego pośrednika w płatnościach elektronicznych, a następnie do Twojego banku) lub przelewem tradycyjnym. Po dokonaniu płatności punkty zostaną przyznane online. Użytkownik może od razu wykorzystać je do promowania swojej oferty lub firmy. W sprawach reklamacji lub rezygnacji z usługi użytkownik może skontaktować się z przewody.com.pl telefonicznie: 52 373 09 04 lub mailowo: przewody@przewody.com.pl, gdzie dana reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni.

 • 4.4.

  Przewody.com.pl operator przewody.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie sprzedających, za oferowane przez nich towary i usługi oraz nie pośredniczy w bezpośredniej sprzedaży. Ze szczególną uwagą określone prawa w punkcie 5. Regulaminu.

 • 4.5

  Towary lub usługi, które mają być objęte usługami Przewody.com.pl, muszą być dokładnie opisane. Osoba zgłaszająca jest odpowiedzialna za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Marka oraz inne informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
  Towar należy umieścić w kategorii, do której najlepiej pasuje. Umieszczanie ofert w nieodpowiedniej kategorii (przeznaczonej dla innych towarów) jest niedozwolone.

 • 4.6

  Zdjęcia nie mogą zawierać treści uważanych za obelżywe ani żadnych elementów łamiących regulamin.

5. Towary zakazane

 • 5.1.

  Umieszczane oferty nie mogą być rzeczami, usługami i prawmi, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

 • 5.2.

  Niezależnie od postanowień art. 4.1. zabronione jest wystawianie przedmiotów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 • 5.3.

  Przedmioty, o których mowa w art. 4.1. i 4.2. nie mogą być oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).

 • 5.4.

  Wystawianie w ofercie niektórych rodzajów Towarów wymaga spełnienia dodatkowych warunków, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

6. Usługi związane z korzystaniem z konta

 • 6.1

  Powiadomienia o wiadomościach od innych kontrahentów mogą zawierać: zapytania dotyczące działalności firmy, ogłoszeń biznesowych oraz publikowanych informacji. Wiadomości nie mogą zawierać treści, które są zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające prawa Przewody.com.pl lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego.

 • 6.2

  Ilość dodawanych ofert jest nieograniczona. Ogłoszenia, które zostaną odrzucone przez moderatora, musza zostać poprawione przez użytkownika do 24h od momentu pojawienia się ich w panelu klienta w: „Ogłoszenia do poprawienia” Dotyczy punkt 4.2.

 • 6.3.

  Każdy Użytkownik ma prawo do przypomnienia w razie potrzeby hasła dostępu do profilu użytkownika poprzez wpisanie adresu emaliowego, który został wykorzystany w czasie rejestracji. Przewody.com.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji użytkownika, również drogą telefoniczną.

 • 6.4.

  Dodawanie opinii dla Użytkownika. Opinie nie mogą zawierać treści, które są zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające prawa Przewody.com.pl lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego, zostaną usunięte.

 • 6.5.

  Komentarze nie mogą zawierać danych kontaktowych oraz treści, które są zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające prawa Przewody.com.pl lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego zostaną usunięte. Dotyczy punktu 2.11.

 • 6.6.

  Subskrypcja. Dzięki usłudze subskrypcji Użytkownik może otrzymywać informacje o nowych ofertach pojawiających się w wybranych kategoriach przewody.com.pl. Subskrypcja jest bezpłatna. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z subskrybowanych kategorii. Wiadomości subskrypcji dotyczą nowości działów: wiadomości, giełda ogłoszeń, oferty z wybranych kategorii.

 • 6.7.

  Zapytania. Użytkownik powinien zatroszczyć się o to, aby zapytania z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.

IV. ROLA przewody.com.pl

7. Postanowienia ogólne

 • 7.1.

  przewody.com.pl sprawuje funkcję pośrednika i nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w wyniku transakcji z użytkownikiem przewody.com.pl, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Przewody.com.pl w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach ogłoszeń, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. Przewody.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy.

 • 7.2.

  Przewody.com.pl nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach ofert, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii Towaru albo usunięcia oferty, o czym informuje Użytkownika.

 • 7.3.

  Przewody.com.pl może usunąć ofertę w przypadku, gdy czynności związane z nią naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię Przewody.com.pl Usunięte oferty nie mogą zostać przywrócone.

 • 7.4.

  Przewody.com.pl może zawiesić na czas określony albo nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta Użytkownika w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Przewody.com.pl w inny sposób szkodzą Przewody.com.pl bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. 2.2. lub 2.3. Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Przewody.com.pl

 • 7.5.

  Użytkownik, którego Konto jest zawieszone nie może w tym czasie ponownie zarejestrować się w przewody.com.pl bez uprzedniej zgody Przewody.com.pl
  Przewody.com.pl może odmówić Użytkownikowi ponownej rejestracji także wówczas, gdy Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości.

 • 7.6.

  Usunięcie użytkownika. Przewody.com.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności spamming, reklama konkurencyjnych serwisów oraz używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
  Przewody.com.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla przewody.com.pl.

 • 7.7.

  Zmiany Regulaminu. Przewody.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług przewody.com.pl. Dotyczy punkt 8.

 • 7.8.

  Spory. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Przewody.com.pl na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

V. REKLAMA

8. Zamieszczanie treści reklamowych

 • 8.1

  Przewody.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia jakichkolwiek dóbr Przewody.com.pl czy osoby trzeciej korzystającej z usług Przewody.com.pl lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, której dobra zostały naruszone w związku z treścią zamieszczonej reklamy.

 • 8.2

  Przewody.com.pl zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ich treści lub z treści strony docelowej wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają lub mogą naruszyć słuszne prawa osób trzecich.

 • 8.3

  Przewody.com.pl zastrzega sobie prawo do odmowy oraz do wstrzymania emisji reklam w również w wypadku, jeżeli treść lub forma reklam jest sprzeczna z linią programową lub interesem Przewody.com.pl lub narusza lub naruszyć może warunki Polityki poufności obowiązującej w Przewody.com.pl

 • 8.4

  Przesłanie materiałów przez klienta do Przewody.com.pl w celu przygotowania kreacji reklamowej lub umieszczenia informacji na portalu jest traktowane przez Przewody.com.pl jako potwierdzenie posiadania praw autorskich przez klienta do tych materiałów.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9. Zmiany regulaminu

 • 9.1.

  Przewody.com.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach przewody.com.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Przewody.com.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w przewody.com.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Oferty umieszczone przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 • 9.2.

  Użytkownik przy pierwszym logowaniu w przewody.com.pl po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Przewody.com.pl ze skutkiem określonym w art. 10.1.

10. Rozwiązanie umowy

 • 10.1.

  Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z Przewody.com.pl (dotyczącą określonego Konta) drogą elektroniczną lub listowną, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła.

 • 10.2.

  Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Przewody.com.pl za wypowiedzeniem w formie elektronicznej (na podany przy rejestracji adres) lub telefonicznie przez przedstawiciela Przewody.com.pl

 • 10.3.

  Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Przewody.com.pl Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Przewody.com.pl

11. Polityka ochrony prywatności

 • 11.1

  Podane przez Użytkowników dane osobowe Przewody.com.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności. Dotyczy punktów 10.04. do 10.11.

 • 11.2

  Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą. Dotyczy punktu 2.

 • 11.3

  Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Przewody.com.pl w związku z korzystaniem z portalu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od Przewody.com.pl informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem uaktualnienia konta.

 • 11.4.

  Przewody.com.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Przewody.com.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Przewody.com.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Przewody.com.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.

 • 11.5.

  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Przewody.com.pl w ramach przewody.com.pl.

 • 11.6.

  Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 2.2. i 2.3. Regulaminu jest konieczne do zawarcia z Przewody.com.pl umowy o świadczenie usług w ramach przewody.com.pl. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 • 11.7.

  Dodatkowo, okazjonalnie, w drodze ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w portalu przewody.com.pl, Przewody.com.pl zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe (takie jak wykształcenie, wiek, zarobki). Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Przewody.com.pl do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom marketingowym Przewody.com.pl Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

 • 11.8.

  Okazjonalnie za pośrednictwem przewody.com.pl organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkownika używane są do promowania kolejnych ofert biznesowych. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach.

 • 11.9.

  Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 • 11.10.

  Przewody.com.pl zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych na zasadach określonych w pkt. 2.8. Regulaminu. Przewody.com.pl zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych na ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt. 2.5. Regulaminu a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Przewody.com.pl może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec Przewody.com.pl lub też swoim dotychczasowym zachowaniem na przewody.com.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 • 11.11.

  Przewody.com.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

12. Ważność

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.