Enea Operator oddał linię 110 kV za 15,9 mln zł

2008-11-28

Enea Operator oddał 28 listopada 2008 r. do użytku największą w ostatnich latach energetyczną inwestycję w Poznaniu. Dzięki podziemnej linii wysokiego napięcia, będącej drugim ciągiem zasilającym dla jednego z najważniejszych Głównych Punktów Zasilania, nastąpiło istotne wzmocnienie zasilania Poznania. - To wprost przekłada się na poczucie bezpieczeństwa, komfort życia i pracy mieszkańców oraz atrakcyjność inwestycyjną aglomeracji poznańskiej - przekonuje Ewa Katulska, rzeczniczka Enea Operator.

wnp.pl (Dariusz Ciepiela) - 28-11-2008
Inwestycja ta, to jeden z trzech etapów prac. Pierwszym z nich było wybudowanie nowego Głównego Punktu Zasilania Jeżyce oraz połączenie go ze stacją energetyczną Pogodno.

Nowa stacja elektroenergetyczna Jeżyce powstała w 2004 roku. Stacja zlokalizowana została w centrum miasta Poznania, u zbiegu ulic Bukowskiej i Grunwaldzkiej. Zastąpiła pracującą tam, wysłużoną i nietypową stację 30/6 kV. Została wyposażona w aparaturę wysokiego, średniego i niskiego napięcia najnowszej generacji. To pierwszy obiekt na terenie miasta, w którym cała aparatura zlokalizowana została wewnątrz budynku. Na podkreślenie zasługuje fakt, że architektura nowego budynku nawiązuje do charakteru zabytkowych obiektów, znajdujących się w jej sąsiedztwie. Koszt wybudowania tego obiektu to około 16 mln zł.

Kolejnym etapem prac było zasilenie GPZ Jeżyce linią kablową o napięciu 110 kV, wyprowadzoną ze stacji Pogodno, usytuowanej przy ul. Bułgarskiej. Całkowity koszt tego etapu wyniósł ponad 10 mln zł. Aby poprawić warunki zasilania odbiorców, do których energia elektryczna dociera z tej właśnie stacji, ułożone zostały linie kablowe (podziemne) średniego napięcia 15 kV, które zastąpiły stare i awaryjne linie kablowe 6 kV. Taka modernizacja wyeliminowała przerwy w dostawie energii elektrycznej, powodowane awariami starych linii zasilających ten rejon miasta. Modernizacja ta pozwoliła również bezpiecznie zasilać obiekty użyteczności publicznej, które powstały na przełomie kilku ostatnich lat w centrum Poznania. Wszystkie te obiekty potrzebują dla swego prawidłowego funkcjonowania, nieprzerwanej dostawy znacznej ilości energii elektrycznej.
28 listopada oddany został drugi etap inwestycji, czyli linia kablowa 110 kV i światłowodową, łączące Główne Punkty Zasilania Bema i Jeżyce. Projektowanie linii rozpoczęto w 2004 roku. Projekt wykonała Energetyka Poznańska Zakład Inwestycji Energetycznych „Inveco”. Ze względu na bardzo gęstą sieć uzbrojenia podziemnego w ścisłym centrum Poznania oraz dużą ilość instytucji, z którymi projekt musiał być uzgadniany, prace nad nim trwały 2 lata. Pozwolenie na budowę uzyskano 1 grudnia 2006 roku. Wykonawcą, który wygrał przetarg na budowę linii została Energetyka Poznańska Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych Energobud Leszno, Oddział w Poznaniu.

- Linię postanowiliśmy poprowadzić pod ziemią. Wprawdzie zwiększa to koszty inwestycji, lecz ważniejsza dla nas była znacznie mniejsza od linii napowietrznych awaryjność takiego rozwiązania. Ponadto, nie powodują one kolizji z innymi obiektami oraz ciągami komunikacyjnymi. Równie ważne jest, że są one o wiele bezpieczniejsze od linii napowietrznych. Nie wpływają także na estetykę otoczenia - dodaje Ewa Katulska.
Budowa linii kablowej 110 kV była przedsięwzięciem trudnym technicznie. Szczególną uwagę należy zwrócić na specjalną, składającą się z 15 rur osłonowych kanalizację kablową, która przebiega od przedpola stacji transformatorowej Jeżyce, wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, aż do ul. Roosevelta. Najtrudniejszym etapem tej budowy było wykonanie kilku przecisków sterowanych pod torami PKP. Najdłuższy odcinek ma długość około 132 m. Ze względu na dużą różnicę poziomów pomiędzy ul. Roosevelta, a torami kolejowymi, kable ułożone zostały nawet na głębokości 13,5 m. Całkowita długość trasy linii kablowej 110 kV GPZ Jeżyce - GPZ Bema, to ponad 3,5 km (3 585 m), a koszt jej budowy wyniósł 15,9 mln zł.
Ze względu na fakt, że kable układane były w centrum Poznania, prace budowlane były wykonywane w terminach ściśle wyznaczonych przez władze miejskie i dyrekcję MTP.
Budowa linii kablowej 110 kV relacji GPZ Jeżyce - GPZ Bema była niezbędna dla powstania drugostronnego zasilenia GPZ Jeżyce. Zaowocowało to poprawą pewności zasilania odbiorców, do których energia dociera z GPZ Jeżyce oraz poprawą warunków zasilania w pozostałych obszarach aglomeracji miejskiej. Inwestycja zaspokaja także potrzeby wynikające z naturalnego wzrostu mocy, spowodowanego planowanymi inwestycjami.

Ewa Katulska zwraca uwagę na fakt, że powstanie drugostronnego zasilenia GPZ Jeżyce od strony GPZ Bema, pozwala na wykonywanie niezbędnych prac eksploatacyjnych, bez konieczności wprowadzania ograniczeń w dostawie prądu dla Odbiorców GPZ Jeżyce. W przypadku prac na linii GPZ Pogodno, stacja Jeżyce zasilona jest od strony GPZ Bema. W sytuacji prac na linii GPZ Bema, zasilanie możliwe jest od strony GPZ Pogodno.

- Pozostał do wykonania trzeci etap inwestycji. Już w 2011 roku Enea Operator chce zakończyć budowę linii kablowej 110 kV relacji GPZ Bema - GPZ Nadolnik, która dodatkowo poprawi bezpieczeństwo zasilania aglomeracji poznańskiej - przekonuje Ewa Katulska.